Selasa, 25 Oktober 2011

DRAMA DALAM PENGAJARAN BAHASA

Drama merupakan sebahagian daripada komponen wajib sastera. Penulisan sebuah drama seterusnya bergantung kepada kreativiti penulis dalam menghasilkan binaan plotnya. Binaan plot yang baik bergantung kepada kepelbagaian teknik plot yang digunakan oleh penulis skrip drama. Walau bagaimanapun, teknik plot khususnya monolog dan dialog acap kali menimbulkan kekeliruan pada pelajar untuk menanggap maksud dan perbezaan antara kedua-duanya. Justeru, grafik seperti di bawah boleh digunakan:

            Berdasarkan pengalaman saya sendiri (semasa berpraktikum), grafik di atas bukan sahaja berupaya memperjelas kefahaman pelajar mengenai dialog dan monolog malahan turut membantu pelajar untuk membanding beza beberapa aspek tatabahasa iaitu:
 •       Golongan kata

Grafik di atas telah membantu pelajar untuk mengenal pasti tiga golongan kata yang utama iaitu kata nama (Melayu, Jawa, Inggeris, Mandarin, Tamil), kata kerja (bertutur) dan kata adjektif (hebat).
 •      Tanda baca

Selain itu, grafik di atas turut membantu pelajar memahami penggunaan tanda baca seperti koma (,) dan tanda seru (!).
 •      sebutan dan intonasi

Melalui lakonan pendek yang dijalankan, pelajar mampu mengenal pasti perbezaan sebutan dan intonasi bagi ayat yang menggunakan tanda seru (!) dan ayat penyata yang menggunakan noktah (.).

            Tuntasnya, pengajaran drama mampu untuk mewujudkan penggabungjalinan tatabahasa sekaligus memartabatkan lagi penggunaan bahasa di dalam bilik darjahJ


BAHAN SASTERA DALAM PENGAJARAN BAHASA

Komponen kesusasteraan Melayu dalam mata pelajaran Bahasa Melayu meliputi karya sastera yang berbentuk novel, cerpen, sajak, drama, cerita klasik dan puisi tradisional. Sehubungan dengan itu, penggunaan bahan sastera secara tidak langsung turut menjurus kepada pengajaran bahasa.
            Berikut merupakan antara bahan sastera yang boleh digunakan dalam pengajaran bahasa:
 •    Petikan drama
Penggunaan petikan drama dalam pengajaran bahasa berpotensi untuk melatih sebutan dan intonasi pelajar. Misalnya, melalui petikan drama, pelajar didedahkan dengan sebutan dan intonasi bagi ayat penyata, ayat tanya dan ayat perintah. 
 •        Teks cerpen dan prosa klasik
Melalui penggunaan teks cerpen dan prosa klasik, pelajar diberi pendedahan tentang susun atur ayat atau lebih dikenali sebagai sintaksis. Antaranya, binaan ayat, susunan ayat, ragam ayat dan penggunaan tanda baca.
 •       Grafik
Penggunaan grafik khususnya dalam menjelaskan konsep gaya bahasa secara tidak langsung turut memperkenalkan pelajar dengan pelbagai kosa kata dan peribahasa baru. Tambahan pula, grafik akan memperjelas kefahaman pelajar tentang sesuatu yang bersifat abstrak kepada konkrit.
 •        Teks puisi moden dan tradisional
Puisi sama ada moden atau tradisional bukan sahaja boleh dilagukan malah turut memungkinkan pelajar untuk mengenal pasti struktur, bentuk dan golongan kata yang digunakan misalnya bahasa pinjaman, kata tunggal dan kata kerja.

            Dengan demikian, sudah terang lagi bersuluh bahawasanya sastera dan bahasa merupakan dua elemen yang saling berkaitan, ‘bagai isi dengan kuku’. Justeru, pengajaran sastera dan bahasa perlulah diselaraskan agar wujud kesinambungan antara kedua-duanya.

Rujukan : Huraian Sukatan Pelajaran Kurikulum Bersepadu Sekolah Menengah, Bahasa Melayu
Sastera & bahasa; bagai isi dengan kuku...

PEMILIHAN & PEMBINAAN MEDIA PENGAJARAN DARI INTERNET

Brace mendefinisikan internet sebagai satu ‘kesepakatan’. Hal ini kerana, internet merupakan satu medium yang berupaya untuk mewujudkan jaringan komunikasi secara global. Pengajaran dan pembelajaran di sekolah mendapat pelbagai manfaat daripada media yang diperoleh daripada internet misalnya mel elektronik, laman web, Internet Relay Chat, telesidang, dan telnet.

            Sejajar dengan matlamat untuk mewujudkan pembelajaran yang berkesan, proses pemilihan media pengajaran daripada internet mengambil kira beberapa aspek yang berikut:
 •          Objektif pembelajaran

Media yang dipilih seharusnya dapat membantu guru untuk mencapai objektif pembelajaran yang telah ditetapkan. Misalnya, untuk perbincangan isu pencemaran, guru boleh menayangkan video yang berkaitan dengan pembakaran hutan atau pembuangan sampah sarap ke dalam sungai. Dengan demikian, pelajar dapat mengenal pasti faktor dan kesan pencemaran seterusnya memungkinkan objektif yang ditetapkan oleh guru tercapai.
 •         Kumpulan sasaran

Kedua, pemilihan media pengajaran perlu mengambil kira keperluan dan keadaan kumpulan sasaran yakni pelajar itu sendiri. Antara aspek yang dititikberatkan ialah kesesuaian media yang dipilih dengan peringkat umur dan tahap pengetahuan, jantina serta latar belakang pelajar. Contohnya, video yang bersifat racist tidak sesuai bagi perbincangan mengenai perpaduan kerana dikhuatiri mampu menyinggung perasaan pelajar yang berbilang kaum.  
 •          Kebolehbacaan dan kejelasan

Kebolehbacaan dan kejelasan merujuk kepada sifat media pengajaran itu sendiri. Antaranya, pemilihan saiz dan jenis fon yang selesa pada pandangan keseluruhan dan imej yang jelas dan tidak kabur. Kebolehbacaan dan kejelasan membantu pelajar untuk memahami isi pelajaran yang disampaikan oleh guru. Di samping itu, pemilihan media yang menarik berpotensi untuk meningkatkan perhatian dan minat pelajar terhadap pengajaran guru.

            Pembelajaran yang berkesan turut dibantu oleh kecekapan guru dalam membina media pengajaran yang diambil daripada internet. Antara kaedah pembinaan media yang baik adalah dengan menjadikan model ASSURE sebagai panduan. Berikut merupakan enam tahap pembinaan media pengajaran mengikut model ASSURE:
 •          Analisis pelajar

Pembinaan media pengajaran terlebih dahulu akan menganalisis latar belakang pengguna (pelajar) khususnya dari segi jantina, umur, gaya pembelajaran, bakat, pengetahuan sedia ada, kemahiran dan sikap pelajar berkenaan.
 •         Nyatakan objektif

Penentuan objektif merujuk kepada aspek perubahan pelajar yang ingin dicapai melalui penggunaan media pengajaran yang dipilih misalnya kemahiran interpersonal, tingkah laku dan emosi pelajar terhadap pembelajaran di dalam bilik darjah.
 •          Pilih kaedah, media dan bahan

Media yang dipilih perlu bersesuaian dengan aras kebolehan pelajar untuk mengendalikannya serta bersesuaian pula dengan pembelajaran yang ingin dicapai. Justeru, bahan perlu dikaji terlebih dahulu sebelum digunakan untuk pembelajaran.
 •          Gunakan media dan bahan

Media dan bahan yang disediakan berpotensi untuk melengkapkan pengalaman dan pengetahuan pelajar. Dengan kata lain, media yang digunakan perlu mewujudkan persekitaran pembelajaran yang bermakna untuk pelajar.
 •          Penglibatan pelajar

Media yang digunakan berupaya untuk mewujudkan penglibatan aktif pelajar melalui aktiviti-aktiviti seperti  simulasi dan kuiz. Hal ini kerana, suasana pembelajaran yang menarik akan mendorong pelajar untuk memberikan maklum balas yang positif.
 •          Penilaian dan Pengubahsuaian

Penilaian dan pengubahsuaian bertujuan memastikan kelancaran fungsi media pengajaran yang telah dipilih. Dengan demikian, guru berupaya untuk mengukur kesesuaian media dengan objektif pembelajaran yang telah ditetapkan.


TUJUAN MENGGUNAKAN MEDIA DALAM PEMBELAJARAN

Kata orang ‘tak kenal maka tak cinta’. Justeru, sebelum menelusur tujuan menggunakan media dalam instruksi dan pembelajaran dengan lebih mendalam, perihal definisi media dan pembelajaran itu sendiri akan diperjelas terlebih dahulu.
 • Media
Percival dan Elington (1984) mendefinisikan media sebagai alatan fizikal teknologi pendidikan yang merangkumi perkataan bercetak, filem, pita, piring hitam, slaid dan kombinasi di antaranya. Menurut Riser dan Gagne (1983) pula, media merupakan sebarang cara fizikal yang membolehkan mesej pengajaran disampaikan. Justeru, media dapat disimpulkan sebagai pengantara atau perantara komunikasi dari pengirim kepada penerima.
 • Pembelajaran
Perubahan dalam cara bertindak, melahirkan pendapat sikap dan perasaan dinamakan sebagai pembelajaran (Musa Daia, 1992:32). Asmah Hj. Ahmad (1989:12) pula menyatakan bahawa pembelajaran merupakan perubahan tingkah laku sebagai akibat daripada pengalaman seseorang individu itu.
            Penggunaan media dalam instruksi dan pembelajaran bertujuan mewujudkan pembelajaran yang berkesan melalui:
 •                     atensi
Atensi merujuk kepada keupayaan guru untuk menarik perhatian pelajar. Dengan kata lain, penggunaan media seperti grafik dan video mampu mengekalkan minat dan tumpuan pelajar sepanjang tempoh pengajaran guru.
 •                    afektif
Kedua, media bertujuan meningkatkan keseronokan pelajar dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Dengan kata lain, penggunaan media mampu mewujudkan suasana pembelajaran yang menyeronokkan dan bermakna buat pelajar.
 •                       kognitif
Menyedari hakikat kesukaran pelajar untuk menanggap konsep-konsep abstrak khususnya dalam pembelajaran komponen sastera, media berupaya untuk memperjelas sesuatu konsep daripada abstrak kepada konkrit. Hal ini sejajar dengan konsep perkembangan intelektual Piaget (1977) yang menyatakan bahawa, manusia berupaya mengingat dengan lebih baik melalui visual dan audio yang diterima.
 •                     interaksi
Melalui media dalam pembelajaran, guru secara tidak langsung akan mewujudkan interaksi dua hala dengan pelajar. Hal ini kerana, dalam proses merangsang minda pelajar, guru akan menggunakan rumus 5W1H untuk menggalakkan pelajar memberi respons terhadap media yang ditunjukkan. 

            Kesimpulannya, media merupakan satu elemen penting ke arah mewujudkan pembelajaran yang berkesan kerana media mampu melancarkan interaksi antara guru dan pelajar, mewujudkan pembelajaran yang lebih jelas dan menarik serta meningkatkan kualiti pemahaman pelajar berkenaan sesuatu konsep yang dipelajari.

Selasa, 5 April 2011

SITUASI: KERING

Salam sejahtera, 
Mengapa kering yang dipilih sebagai judul perkongsian saya pada petang ini? Apakah kerna persekitaran saya yang mulai kekeringan hujan? Atau apakah kerna keringnya idea di minda saya? 

Sebenarnya, "kering" menjadi judul ekoran daripada pengetahuan baru yang saya peroleh setelah mengikuti kuliah Sosiolinguistik semalam. Berikut merupakan ungkapan yang diujarkan oleh pensyarah wanita berkenaan:
"Jikalau sudi tuanku santap, sirih kering pinangnya kotai."
Seperti mana rakan siswa dan siswi yang lain, saya turut melopong...tercengang, tatkala mendengar perkataan "kotai". Hati mulai berbisik pada akal, "Kotai? Apa ke bendanya tue?" Bagaikan mengerti situasi canggung dalam kalangan pelajarnya, pensyarah berkenaan lantas membuat penjelasan. 

Menurut pensyarah wanita terbabit, "kotai" bermaksud kering. Apa pula bezanya dengan kontang? Kering kotai vs kering kontang?? Berikut merupakan penjelasannya:

 • Kering kotai: Keadaan kering bagi buah-buahan yang "dijemur". Misalnya, pinang seperti mana ungkapan di atas.
 • Kering kontang: Keadaan kering khususnya bagi sesebuah fizikal bumi yang ketiadaan sumber air. Misalnya, pada musim kemarau, sumber-sumber air berkemungkinan besar menjadi kering kontang.
Akhir kata, teliti kedua-dua gambar di bawah. Mudah-mudahan kering kotai dan kering kontang dapat diperjelas dengan lebih baik.

Kering "kotai"

Kering "kontang"

Sekian, terima kasih:-)


Jumaat, 1 April 2011

BAHASA SENDI TAMADUN BANGSA

Salam sejahtera, 
Setelah sekian lama menyepi, kini saya mempunyai ruang dan peluang untuk menulis semula. Pada malam ini, saya akan berkongsi satu isu bahasa yang berjudul "Bahasa Sendi Tamadun Bangsa."

Untuk makluman rakan pembaca, saya mendapat ilham untuk mengupas berkenaan isu terbabit setelah mengikuti satu forum bahasa yang bertempat di Auditorium Utama, Universiti Pendidikan Sultan Idris, seperti mana yang berikut:


Menurut Dr. Haji Idris Mohd Radzi, "bahasa merupakan "pemain" utama dan bukannya sendi! Hal ini demikian kerana, beliau berpendapat bahawa bahasa memainkan peranan sebagai alat penyampai fikiran dan bukannya alat penghubung (sendi) semata-mata!" Dalam erti kata lain, bahasa merupakan "peneraju" dan bukannya sendi. 

Seterusnya, Prof. Emeritus Abdullah Hassan menegaskan bahawa "peradaban Melayu perlu dimajukan melalui bahasa Melayu itu sendiri!" Selain itu, tulisan dianggap penting kerana:

 1. Bahasa menyimpan maklumat atau ilmu yang bermanfaat. 
 2. Masyarakat hidup rukun seperti kehidupan yang terjamin melalui perundangan.
Persoalannya, bagaimana maklumat dan perundangan itu boleh ditulis kalau bukan melalui bahasa? Mungkinkah semua akan mengerti sekiranya ditulis dalam kod tertentu? :-)

Speaker yang ketiga, Prof. Datuk Dr Zainal Kling seterusnya memperdalam makna sendi dari dua dimensi yakni:
 • "sandi" dalam bahasa Sanskrit bermaksud "perhubungan", seperti mana sendi yang menghubungkan anggota badan manusia.
 • "sendi" dalam bahasa Melayu yang mendukung makna "alas".
Ringkasnya, beliau menegaskan bahawa tiada satu pun tamadun yang wujud tanpa bahasa! Perkara ini kerana, bahasa merupakan kurniaan Tuhan yang sangat besar maknanya kepada manusia. Rasionalnya?
 1. Melalui bahasa yang baik mewujudkan hubungan yang baik. 
 2. Bahasa menyatukan bangsa!
Sebagai kesimpulan, bahasa memainkan peranan yang sangat penting bagi membina atau mengekalkan sebuah tamadun. Justeru, berbanggalah dengan bahasa yang kita ada!:-)

Jumaat, 18 Mac 2011

SITUASI: PRIHATIN

Salam sejahtera, 
Apakah yang anda faham tentang prihatin? Prihatin ialah perihal mengambil berat atau perhatian tentang sesuatu perkara. 

Apa rasionalnya saya memilih prihatin? Pertama, prihatin merupakan salah satu elemen hidup yang sangat penting. Kedua, prihatin ialah sifat terpuji yang berpotensi untuk mengangkat martabat bahasa Melayu kita. Hujahnya? Mari kita telusuri bersama-sama.

Saya menyifatkan prihatin sebagai salah satu elemen hidup yang sangat penting kerana, sebagai manusia biasa yang tidak lepas dari khilaf, kita sangat memerlukan teguran dan kritikan yang membina. Hal ini demikian kerana, adakalanya kita terlepas pandang akan sesuatu yang kelihatan atau kedengaran betul tetapi sebenarnya salah! Sebagai contoh, hayati ceritera pembentangan di bawah:
"Kedua, dalam Hikayat Abdullah ada menyebut tentang nilai kebersihan yang diterapkan oleh Tuan Bamgoor. Menurut Munsyi Abdullah, penekanan ke atas nilai kebersihan dianggap rasional supaya masyarakat tidak hidup dalam keadaan yang koto'...."
Petikan di atas merupakan sebahagian daripada isi pembentangan saya semalam. Keprihatinan yang ditunjukkan oleh pensyarah A benar-benar menyentuh hati saya. Hal ini demikian kerana, pensyarah tersebut telah menegur dan memperbetul kesilapan kami dengan cara yang cukup beradab dan menyenangkan. Antara masalah yang diperbetul oleh beliau adalah perihal sebutan dan intonasi suara. 

Meskipun kedua-dua masalah tersebut kedengaran remeh, namun begitu, secara tidak langsung nilai bahasa akan terjejas. Hal ini demikian kerana, permasalahan yang baru akan wujud yakni ketaksaan. Ketaksaan bermaksud kekaburan makna sekaligus melahirkan tafsiran yang berlainan daripada maksud sebenar. 

Sehubungan dengan itu, wajarkah kiranya saya menyifatkan prihatin sebagai elemen hidup yang penting? Akhir kata daripada saya, kita perlu saling menasihati sesama insan kerana setiap insan mempunyai kekuatan dan kelemahan yang tersendiri. Justeru, sekiranya ada yang khilaf dalam tutur kata mahupun perilaku, tegurlah secara berhemah, nescaya semakin utuh kedudukan bangsa dan bahasa kita. Sekian, terima kasih kerana membaca. 


SITUASI: "RAWA"

Salam sejahtera,
Seterusnya, saya akan berkongsi serba sedikit tentang alkisah novel "Rawa" yang ditulis oleh pemenang S.E.A Write Award. Terlebih dahulu, molek kiranya kita menelusuri sinopsis atau ringkasan bagi karya tersebut seperti mana yang dipaparkan dalam grafik di bawah:


Apa rasionalnya saya berkongsi karya sastera di atas? Pertama, karya tersebut merupakan sebuah karya yang mengandungi nilai modal insan yang tinggi. Di samping itu, karya tersebut menekankan penggunaan bahasa Melayu yang standard. Selain itu, ada perkara yang lebih penting iaitu pandangan hidup orang Melayu yang pada ketika itu berpegang teguh kepada idenditi masing-masing. Sebagai contoh, teliti buah bicara di bawah:
"Kenapa tidak? Kita sebenarnya satu rumpun. Orang Kallang, orang Seletar, orang Selat dan orang Melayu Riau semuanya berkulit sawo matang. Bahasa pun lebih kurang sama. Cuma lain tabiat dan kepercayaan sikit..."

Petikan di atas merupakan buah bicara yang terungkap dari sahabat baik Rawa, iaitu Ayong, seperti mana yang dijelaskan di halaman 28 novel tersebut. Berdasarkan petikan di atas, dapat saya simpulkan bahawa bahasa Melayu memainkan peranan sebagai bahasa perhubungan luas. Hal ini demikian kerana, meskipun berbeza latar belakang dan pegangan agama sesuatu bangsa itu secara sedar mahupun tidak sebenarnya menggunakan bahasa pengantar yang sama, iaitu bahasa Melayu!

Sehubungan dengan itu, logik kiranya saya menyifatkan bahasa Melayu itu sebagai bahasa yang telah meluas penggunaannya. Justeru, jangan sesekali kita merasa rendah diri sebaliknya berbanggalah dengan bangsa dan bahasa ibunda kita. Seperti mana Rawa ada menyebut, "Jangan jadi seperti kacang lupakan kulit."


Sekian, terima kasih kerana membaca. 


Selasa, 15 Mac 2011

SITUASI: MOTIVASI PAGI

Salam sejahtera, 
Seawal pukul 7:45a.m, saya mengatur langkah ke Kolej Harun Aminurrashid yang letaknya berhadapan dengan blok Taman Arked. Sementara menunggu rakan, saya meluangkan sedikit masa untuk mendengar perkongsian seorang insan yang dijemput bagi memeriahkan lagi rancangan Motivasi Pagi MHI, TV3. 

Tetamu jemputan yang ditemani oleh juruhebah dan pengacara terkenal yakni Abby Fana telah mengutarakan satu buah bicara yang sangat menarik mata hati saya untuk berbicara dengan lebih lanjut tentangnya. Berikut merupakan antara buah bicara yang sempat saya rakamkan:
"Saya ingin mengulas mengenai budaya bercakap khususnya dalam kalangan ibu bapa di Malaysia. Menurut kajian, saya mendapati bahawa ibu bapa di negara kita cenderung untuk bercakap banyak yakni berleter. Mengapa tidak kita terbalikkan? Memadailah dengan 10% bercakap dan selebihnya, 90% kita gunakan untuk mendengar...."
Berdasarkan ujaran di atas, isu yang ingin saya ketengahkan ialah fungsi bahasa dalam masyarakat. Seperti mana yang dimaklumkan pada petikan di atas, ibu bapa zaman moden cenderung untuk bercakap daripada mendengar. Sehubungan dengan itu, jiwa remaja akan memberontak, protes, seterusnya menjurus kepada dunia mereka sendiri yakni gejala sosial yang kian berleluasa dalam kalangan masyarakat kita. 

Berbalik kepada fungsi bahasa, saya berpendapat bahawa bahasa itu seharusnya mendukung pelbagai amanat yang berguna dan bukannya omongan kosong semata-mata. Hal ini demikian kerana, bahasa telah diangkat martabatnya sebagai wahana penyampaian ilmu yang paling berkesan. Sebagai contoh, retorik Melayu menekankan pemilihan pelbagai diksi yang membolehkan pemujukan itu berjaya. Dalam konteks sosial, pemujukan merupakan salah satu daripada jalan penyelesaian kepada satu-satu masalah!

Di samping itu, masyarakat sama sekali tidak boleh menafikan fungsi bahasa sebagai medium bagi seseorang individu untuk melibatkan diri dalam interaksi sosial melalui perbualan, perbincangan, dan penulisan untuk menjalin dan mengeratkan hubungan serta mendapatkan perkhidmatan. Perkhidmatan yang saya maksudkan adalah khidmat kaunseling bagi para remaja yang bermasalah. Bukankah kaunseling memerlukan bahasa sebagai mangkin  keberkesanannya? 

Sebagai kesimpulannya, saya menyifatkan bahawa bercakap itu tidak salah sekiranya kita bercakap sebagai seorang sahabat atau keluarga yang memahami dan mempunyai empati. Permasalahan akan timbul apabila kita bercakap membabi buta dan tanpa usul periksa, kerana bukan masalah yang kita selesaikan tetapi padah yang menanti. Akhir kata, gunakanlah bahasa untuk menjaga hubungan manusiawi dengan sebaik yang mungkin. 


Sekian, terima kasih. 

Ahad, 13 Mac 2011

SITUASI: ALKISAH KONOTASI

Salam sejahtera,
Migrain saya datang lagi! Benci dan pilu berbaur dalam diri. Saya lantas bangkit, menghadap komputer riba yang telah sedia ternganga. Jari jemari saya bermain dengan papan kekunci, berlegar di laman google images. Saya melopong, tergamam sejenak! Mengapa? Saksikan ini:
Gulp! Barangkali demikianlah unsur onomatopeia yang rasional saya gunakan untuk menggambarkan keadaan tekak saya menelan air liur. Sambil menggaru kepala yang tidak gatal, kelu rasanya lidah hendak berkata-kata, tergamam akal dewasa tidak mampu melontarkan buah bicara, lantas hati kecil saya berbisik, "Alahai konotasi." 

Rakan pembaca yang dihormati, apakah yang anda faham tentang konotasi? Menurut Kamus Dewan Edisi Keempat (2007:816), konotasi ialah asosiasi atau idea yang dimaksudkan oleh sesuatu perkataan atau ungkapan selain maknanya yang tersurat. Pendek kata, konotasi merupakan makna tersirat selain yang tersurat.

Berdasarkan iklan yang tertera di atas, ingin saya bahaskan berkenaan penggunaan ungkapan "penjual gadis" dan konotasinya. Barangkali rakan pembaca kurang bersetuju kiranya saya  berpendapat bahawa ungkapan tersebut boleh mengundang kekeliruan makna sekaligus menimbulkan tanggapan yang negatif mengenainya!

Kekeliruan makna dan tanggapan negatif akan berlaku apabila masyarakat yang membacanya bermain dengan konotasi. Sebagai contoh, anak muda remaja yang nakal barangkali akan mentafsirkan makna iklan tersebut sebagai pencarian insan yang boleh memperdagangkan manusia yakni gadis! Rasionalkah ujaran saya?

Bagaimana pula dengan anak-anak yang baru menginjak dewasa? Yang usia baru setahun jagung bak kata orang tua-tua. Mereka akan berhadapan dengan kekeliruan makna sekaligus melahirkan persepsi negatif berkenaan motif sebenar iklan tersebut. Mungkinkah?

Sehubungan dengan itu, ingin saya ketengahkan satu ungkapan yang diyakini lebih mesra dan sesuai untuk digunakan iaitu "jurujual wanita". Hal ini demikian kerana, jika diterjemahkan secara langsung sekalipun, sales girl mendukung makna jurujual dan bukannya penjual! Justeru, renung-renungkanlah.  

Akhir kata, meski hanya papan iklan kerja yang kita ketengahkan, aspek bahasa haruslah dijaga. Bukannya mengundang amarah di jiwa, sekadar berkongsi buah bicara. Sekian, terima kasih. 

SITUASI: ALAHAI CIK 'AKAK'

Salam sejahtera, 
Setelah bergelumang dengan kesibukan kuliah dan tugasan yang kian menghampiri tarikh akhirnya, saya memilih untuk meluangkan sedikit masa bersama tilam dan bantal kesayangan. Dalam keadaan berbaring lesu, fikiran saya menerawang mengenangkan sebuah peristiwa yang mengusik mata hati saya untuk berbicara.

Peristiwa bertarikh 7 Mac 2011, bertempat di stesen Keretapi Tanah Melayu (KTM) melibatkan dua orang sahabat baik saya yang dikenali dengan nama Munet dan Mila. Saya sebagai rakan pengiring hanya memerhati dari jauh. Namun begitu, butir bicara antara rakan dan petugas wanita itu sangat jelas di cuping telinga saya.

                Munet: Kak, kami nak beli tiket.
                Petugas:  (Tanpa memandang ke arah rakan) Nak ke mana?
                Mila: Sungai Petani, ada lagi tak kak?
                Perugas: (Tetap tidak mendongak) Takda dah. Dah habis.
                Munet: Hurmm, tak mengapalah kak. Terima kasih.
                Petugas: (Tidak menghiraukan kata-kata rakan)

Saya yang memerhati dari jauh hanya mampu menggaru kepala yang tidak gatal. Hati kecil saya lantas berbisik, "Apalah salahnya akak tu mendongak, melihat pelanggan yang datang menyapa di kaunter? Berat sangatkah bebanan kepala sehingga begitu sukar sekadar memandang buat seketika?" Alahai cik 'akak'.

Berdasarkan situasi tersebut, dapat saya simpulkan bahawa, kemahiran komunikasi merupakan satu aspek yang sangat penting dalam kita menjaga hubungan baik sesama insan. Komunikasi bukan hanya terhad kepada buah bicara tetapi tidak terkecuali juga bahasa badan kita. Bayangkan apa yang di rasa tatkala kita sedang mengatur bicara, orang yang diharapkan mendengar langsung tidak mengendahkan kita. 

Akhir kata, meskipun adakalanya kita terkhilaf perilaku terkasar bicara, akan tetapi, wajar kiranya kita memupuk nilai Rukun Negara yang kelima dalam apa jua aspek komunikasi yang kita sertai. Bukan hanya bahasa yang dipandang orang tetapi budi pekerti yang menepati norma disanjung bersama. 


Sekian, terima kasih kerana membaca.


Sabtu, 12 Mac 2011

SITUASI: UNIK

Salam sejahtera, 
Hari ini saya berbual kosong dengan seorang rakan. Saya dan rakan berbual tentang dunia hiburan yang mengkhusus kepada artis tempatan. Berikut merupakan sebahagian daripada perbualan kami:

                Saya: D, Abon tu unik kan?
                Rakan: Kenapa pulak?
                Saya: Yelah, suara dia kan unik. Mesti boleh cam punya.
                Rakan: Abon? Yang buat iklan kicap Jalen tu ke?
                Saya: Ha..ah, yang kita jumpa kat kedai mamak hari tu.
                Rakan: (Ketawa besar) Tu kira ideolek la E. Kan?
                Saya: Ye kot (ketawa). 

Setelah membuat timbang tara yang rapi, saya mengakui kebenaran kalimah akal rakan saya. Untuk pengetahuan bersama, ideolek ialah variasi bahasa seseorang individu. Meskipun aspek yang dibincangkan lebih kepada suara yang dimiliki oleh Abon, secara tidak langsung kami telah pun menyentuh tentang gaya dan cara pertuturannya yang tersendiri. Wajarkah saya menyifatkan suara beliau sebagai unik?

Unik di sini bermaksud istimewa, tersendiri atau lain dari yang lain. Sehubungan dengan itu, tidak salah kiranya saya menyifatkan suara yang dimiliki oleh Abon sebagai sesuatu yang unik. Tambahan pula, beliau sememangnya unik yakni suaranya boleh dikenal pasti meskipun hanya didengari di corong radio! Alahai, uniknya ciptaan Tuhan. Apa pula rasionalnya unik dengan sosiolinguistik?

Unik dianggap berhubung kait dengan sosiolinguistik kerana, sosiolinguistik ialah kajian bahasa dalam hubungannya dengan struktur dan sikap masyarakat. Justeru, dengan adanya sifat unik maka lahirlah bahasa yang bervariasi dan mempunyai keistimewaan sendiri yakni ideolek. Keunikan juga menjadi rencah yang menambah seri medan komunikasi masyarakat kita.  

Tuntasnya, setiap suku dan kaum itu mempunyai struktur bahasanya yang tersendiri. Walau bagaimanapun, di Malaysia kita mempunyai bahasa kebangsaan yang berstatus tinggi iaitu bahasa Melayu. Meksipun begitu, Perkara 152 dalam Perlembagaan Malaysia ada menyebut tentang 'kebenaran' bagi rakyat Malaysia mengajar atau belajar bahasa lain selain bahasa Melayu.

Akhir kata, biar sebanyak mana bahasa yang kita ketahui, gunakanlah dengan berpada serta sesuai pula dengan situasinya. Sesungguhnya ilmu milik semua insan, yang membezakan cuma amalan kita. Sekian, terima kasih. 

p/s: Dengarkan keunikan suara Abon dalam slot di bawah...

Jumaat, 11 Mac 2011

SITUASI: SEBUTAN

Salam sejahtera, 
Pada petang ini, saya ingin berkongsi tentang masalah sebutan yang disebut sebagai pelat. Hal ini berlaku pada diri saya sendiri. Sehubungan dengan itu, berikut merupakan sebahagian daripada perbualan antara saya dan seorang rakan: 

                Saya       : Da, ko watpe je?
                Rakan    : Aku kat umah je ni, nape?
                Saya       : Aku nak datang umah ko malam ni. Da citer sikit.
                Rakan    : Masalah ke?
                Saya       : Ha..ah, masyalah. Syusah ati aku ni weyh.
                Rakan    : (Ketawa) Wei, nape ko tersasul-sasul ni?
                Saya       : Oh, aku tersyasul eh? Adoi…salah sebut lagi. Huhu

Saya teringat akan perbualan tersebut tatkala saya mendengar seorang mahasiswi yang ditegur kerana mengalami kesukaran untuk menyebut huruf "s" dengan betul. Menurut fahaman saya, masalah sebutan seperti mana yang saya dan siswi tersebut alami diistilahkan sebagai pelat. Kamus Dewan Edisi Keempat (2007:1162) mendefinisikan pelat sebagai perlakuan kurang betul semasa mengucapkan kata-kata. Pelat bersinonim dengan telor

Menyebut tentang telor, saya kini memahami maksud salah seorang penilai bagi sesi pengajaran mikro yang telah pun selesai. Berbalik kepada perbualan bersama rakan, situasi sedemikian rupa bukanlah yang julung kalinya buat saya. Lebih menyedihkan apabila sekali saya tersasul keadaan tersebut akan berulang untuk kesekian kalinya dalam pertuturan saya yang seterusnya!  

Ingin saya tegaskan bahawa, bukannya niat saya untuk mempersendakan bahasa Melayu, tetapi permasalahan yang sukar dibendung menjadi batu loncatannya. Hal ini demikian kerana, saya berpendapat bahawa masalah sebutan merupakan masalah yang sukar untuk dikawal kekhilafannya. Sehubungan dengan itu, jika saya tersasul kata terkhilaf bicara, tegurlah saya dengan berhemah. 

Sebelum mengakhiri perkongsian pada petang ini, dengarkan  sebutan "s" dalam bait kata lagu di bawah:
Sesungguhnya, tiada yang sempurna di muka bumi ini. Sekian, terima kasih. 

SITUASI: SEINDAH RUPA

Salam sejahtera,
Sewaktu mengikuti sesi kuliah Karya Agung di PC26, saya telah memperoleh satu informasi baharu yang amat bermakna untuk dijadikan pegangan hidup. Informasi yang saya maksudkan ialah ketampanan sosial. Barangkali bunyinya kedengaran aneh yakni ketampanan lazim merujuk kepada kecantikan, keelokan atau kegagahan rupa paras seseorang. Walau bagaimanapun, aspek tampan yang diketengahkan oleh pensyarah A lebih menjurus kepada keelokan budi bicara seseorang dalam interaksi sosial yang disertai. 

Berdasarkan pengalaman saya sendiri, ketika masih di bangku sekolah, guru gemar bertanya tentang pekerjaan ibu bapa pelajar. Ekoran daripada itu, sebilangan kecil pelajar akan mula mendiamkan diri lantaran rasa malu yang menebal untuk mengakui profesion bagi kedua-dua orang tuanya. Berhubung dengan isu ketampanan sosial, para guru perlu bijak memainkan peranan sekaligus menyakinkan para pelajar bahawa setiap profesion itu mempunyai keistimewaannya yang tersendiri. Bagaimanakah peranan tersebut boleh dilakukan?

Jawapannya cukup mudah, iaitu melalui penerapan unsur eufemisme dalam butir bicara yang kita tuturkan. Eufemisme bermaksud ungkapan yang lebih lembut, sopan dan manis untuk menggantikan ungkapan yang dianggap kasar misalnya penggunaan buang air kecil untuk menggantikan ungkapan kencing. Di samping unsur penggantian kata yang bersifat disfemisme, ketampanan sosial turut menekankan aspek penggunaan kata sapaan yang betul khususnya sewaktu seseorang guru itu berinteraksi dengan masyarakat di sekelilingnya. 

Sebagai kesimpulan, ketampanan sosial menuntut setiap individu untuk menjaga ketertiban bahasa yang digunakan sewaktu berinteraksi dengan masyarakat sekaligus merapatkan jurang status yang wujud dalam kalangan masyarakat berkenaan. Hal ini demikian kerana, seseorang yang berwajah cantik atau tampan tetapi buruk budi bahasa tidak akan diterima dengan baik oleh masyarakat. Akhir kata dari saya, berbahasalah dengan indah seperti mana indahnya rupa parasmu. 
Sekadar gambar hiasan

Sekian, terima kasih.

Rabu, 9 Mac 2011

SITUASI : SENANDUNG BAHASA

Salam sejahtera, 
Pernahkah saudara dan saudari pembaca sekalian mendengar lagu-lagu yang didendangkan oleh Maher Zain? Secara peribadinya, saya menggemari beberapa buah lagu yang dinyanyikan oleh beliau misalnya Hold My Hand, For The Rest Of My Life dan Insha Allah. Pada ruangan ini, saya akan berkongsi salah satu daripada koleksi beliau yang acapkali singgah di cuping telinga saya. Justeru, hayatilah lagu di bawah:
Berdasarkan lagu di atas, isu yang ingin saya ketengahkan ialah penggunaan bahasa Melayu dalam lagu. Umum mengetahui Maher Zain adalah seorang penyanyi yang berasal dari Lebanon tetapi menulis sebuah lagu dalam bahasa Melayu yang berjudul Insha Allah. Bukankah tindakan beliau dapat kita simpulkan sebagai sesuatu yang membanggakan? Hal ini demikian kerana, beliau telah membuktikan bahawa bahasa Melayu mempunyai nilainya yang tersendiri dan wajar untuk dimartabatkan penggunaannya dalam pelbagai bidang. Hal tersebut seterusnya menjadi mangkin kepada kejayaan bahasa Melayu sebagai bahasa perhubungan luas!

Hal ini berbeza dengan sikap segelintir ahli seni dalam kalangan masyarakat kita yang gemar untuk mencampuradukkan bahasa Melayu dan bahasa Inggeris dalam sesebuah karya yang dihasilkan. Tambahan pula, masyarakat kita seolah-olah berbangga dengan karya campuran yang dianggap santai atau "sempoi". Tanpa kita sedari, kita telah menafikan keistimewaan bahasa Melayu sebagai bahasa yang unik dan tidak ternilai harganya. Sebagai contoh, elok kiranya kita meluangkan sedikit masa untuk mendengar lagu yang dinyanyikan oleh seorang artis tempatan seperti di bawah:

Kesimpulannya, lagu merupakan medium yang berpotensi besar untuk menyebarkan bahasa. Hal ini demikian kerana, sesebuah lagu mempunyai kuasa tersendiri untuk menarik perhatian pendengar yang tidak hanya terhad kepada satu kaum atau etnik sahaja. Sehubungan dengan itu, aspek penulisan dan penerbitan lirik sesebuah lagu memerlukan penelitian yang jitu khususnya dari aspek penggunaan bahasa. Sekiranya masyarakat di luar seperti Maher Zain dan  Freddie Aguilar berlumba-lumba untuk menyanyikan lagu dalam bahasa Melayu, apa rasionalnya penyanyi kita yakni penutur jati sebaliknya cenderung untuk memasukkan elemen asing dalam lagunya? Akhir kata, jika bahasa asing yang kita agungkan sekalipun, jangan sesekali kita mengabaikan bahasa ibunda yang sedari dulu mendampingi kita. 

Sekian, terima kasih. 

Rujukan:

Isnin, 7 Mac 2011

SITUASI: BIDALAN

Salam sejahtera,  
Pernahkah anda mendengar bidalan Melayu yang berbunyi orang berbudi, kita berbahasa? Apakah yang anda faham tentang bidalan tersebut? 

Menurut Asmah Haji Omar (2007:9), dalam bidalan berkenaan, kata budi membawa makna sikap yang baik. Sehubungan dengan itu, sekiranya seseorang mempunyai sikap yang baik terhadap kita, kita hendaklah membalasnya dengan sikap yang baik yakni berbahasa.

Dipendekkan cerita, setelah selesai mengikuti sesi kuliah bagi kursus Sosiolinguistik Melayu, saya dan rakan mengunjungi sebuah kedai di kampus. Kami ke sana untuk mencetak dan memuatkan bahan tugasan ke dalam CD. Barangkali kerana kami telah biasa ke sana, pemilik premis perniagaan itu telah menyambut kami dengan baik. Sejurus selepas selesainya kedua-dua urusan kami, rakan saya mendapati bahawa terdapat sedikit kesilapan pada cetakan tugasan berkumpulan. Sehubungan dengan itu, pemilik premis tersebut telah membenarkan kami untuk mengedit dan membuat ubah suai.

Meskipun saya dan rakan agak cerewet, pemilik premis perniagaan tersebut tetap memberikan perkhidmatan yang terbaik. Perkara tersebut benar-benar menyentuh hati saya. Hal ini demikian kerana, pemilik premis perniagaan tersebut bukan sahaja elok budi tetapi indah bahasanya. Sebelum berlalu, kami sempat mengucapkan terima kasih sebagai tanda penghargaan kami. Pemilik premis tersebut membalasnya dengan senyuman manis.

Kesimpulannya, dalam apa jua bidang yang kita ceburi, budi dan bahasa memainkan peranan yang penting. Ucapan terima kasih merupakan inisiatif yang paling mudah dan bermakna sekiranya kita ingin membalas budi baik seseorang. Di samping mampu mengeratkan tali silaturahim sesama insan, ucapan tersebut menggambarkan eratnya perkaitan antara budi dan bahasa dalam kalangan masyarakat kita. Renung-renungkanlah.
Orang berbudi, kita berbahasa

INGATAN TULUS IKHLASKU